+972-3-504-0130

צור קשר עם מלון רוטשילד 37

תקנון

 1. תנאים ואחריות

  1. השימוש באתר של בית המלון רוטשילד 37 להלן ה"חברה" מותנה בהסכמה חד משמעית של כל אדם הנכנס לאתר לכל האמור להלן, ובכניסתו של המשתמש לאתר הוא מסכים ומקבל את כל האמור להלן.
  2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו.
  3. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
 2. סיכונים ואחריות

  1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
  2. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות.
  3. המידע מוצג באתר כפי שהוא. החברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
  4. החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס בין היתר על נתונים שהחברה רכשה מצדד שלישי, מבלי שהחברה ביצעה בדיקת נכונות הנתונים. בין היתר, החברה לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי החברה והן על ידי צדד שלישי.
  5. החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכני האתר ו/או בקשר עם המידע, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מאחד הארועים ו/או הגורמים הבאים:
   1. אחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת.
   2. שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי-דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת.
   3. חשיפה וגילוי מידע על המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש המשתמש באתר החברה ו/או מכניסתו אליו ו/או באמצעי אבטחת המידע של המשתמש.
  6. החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
הזמינו עכשיו